کتب موجود درکتابخانه


 

عنوان کتاب

پدیدآورنده

ناشر

تغذیه و رژیم غذایی در دوران بارداری

ولن پاژ، شانتال

آییژ، 1389

اصول تغذیه رابینسون

رابینسون، کورین هاگدن

نشر سالمی، 1394

اصول تغذیه رابینسون

رابینسون، کورین هاگدن

نشر سالمی، 1388

اصول تغذیه رابینسون

رابینسون، کورین هاگدن

نشر سالمی، 1392

اصول تغذیه رابینسون

رابینسون، کورین هاگدن

نشر سالمی، 1390

اصول تغذیه رابینسون

رابینسون، کورین هاگدن

نشر سالمی، 1387

صول تغذیه کراوس ( ارزیابی، تشخیص و مداخله تغذیه ای ۴ ): بر اساس سرفصل های ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ویرایش ۱۴، ۲۰۱۶

ماهان، ال. کتلین

انتشارات خسروی، 1396

اصول تغذیه کراوس ۲۰۱۷ (رژیم درمانی ۳) بر اساس سرفصل های ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ماهان، ال.کاتلین

انتشارات خسروی، 1397

‏اصول تغذیه کراوس ۲۰۱۷ (تغذیه در دوران ها- تغذیه

ماهان، ال.کاتلین

انتشارات خسروی، 1397

تغذیه در سلامت وتناسب اندام ( ۲) بر اساس سرفصل های ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

ماهان، ال.کاتلین

انتشارات خسروی، 1397

اصول تغذیه کراوس( ۱) ۲۰۱۷ بر اساس سرفصل های ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ماهان، ال.کاتلین

انتشارات خسروی، 1397

‏اصول تغذیه کراوس 2012 بر اساس سرفصل های ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ماهان، ال.کاتلین

انتشارات خسروی، 1393

تغذیه و رژیم درمانی کراوس

ماهان، ال.کاتلین

تایماز، 1390

بیوشیمی تغذیه و رژیم درمانی

خاقانی، شهناز

آییژ، 1388

اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه ای کراواس ۲۰۱۷

ماهان، ال. کتلین. ترجمه. درستی مطلق

انتشارات حیدری، 1396

اصول تشخیص و مداخله ای تغذیه ای٬ تغذیه در دوران های زندگی، تغذیه برای سلامتی و تناسباندام: کراوس ۲۰۱۷

ماهان، ال. کتلین. ترجمه. ملکی. جعفری

انتشارات حیدری، 1396

اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس ۲۰۱۷

ماهان، ال. کتلین

انتشارات حیدری، 1396

‏اصول تغذیه کراوس 2012 بر اساس سرفصل های ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ماهان، ال.کاتلین

انتشارات خسروی، 1391

‏اصول تغذیه کراوس 2012 بر اساس سرفصل های ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ماهان، ال.کاتلین

انتشارات خسروی، 1392

تغذیه و رژیم درمانی کراوس ۲۰۰۸: تغذیه در دوران های زندگی

ماهان، کتلین

مرز دانش، 1387

تغذیه در دوران های زندگی کراوس ۲۰۰۸

ماهان، ال.کاتلین

اندیشه رفیع، 1389

جدول ترکیبات مواد غذایی

ربیعی، سمیرا

انتشارات خسروی، 1395

تغذیه مدرن در سلامت و بیماری

کاتارین،راس

رودگون، 1394

تغذیه مدرن در سلامت و بیماری

کاتارین،راس

رودگون، 1394

تغذیه و تغذیه درمانی : بر اساس سر فصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

تذکری، زهرا

جامعه نگر، 1387

اصول ارزیابی وضعیت تغذیه

زراتی، میترا

گروه تالیفی دکتر خلیلی، 1391

‏اصول تغذیه کراوس

ماهان، ال.کاتلین

حیات، 1386

اصول تغذیه کراوس ۲۰۰۸

ماهان، ال.کاتلین

دیباج، 1387

اصول تغذیه کراوس ۲۰۰۸

ماهان، ال.کاتلین

دیباج، 1389

اصول تغذیه کراوس ۲۰۰۸

ماهان، ال.کاتلین

دیباج، 1390

‏اصول کلی تغذیه کراوس بر اساس سر فصل دروس منبع درسی رشته های علوم پزشکی

ماهان، ال.کاتلین

سالمی، 1388

مواد معدنی در تغذیه

محمودی، محمدرضا

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، معاونت پژوهشی، 1382

‏اصول کلی تغذیه کراوس بر اساس سر فصل دروس منبع درسی رشته های علوم پزشکی

ماهان، ال.کاتلین

سالمی، 1389

Nutrition for Life

Thompson Janice

Benjamin Cummings

American dietetic association complete food and nutrition guide

Duyff Robert Larson

John Wiley & Sons

Krauses Food and the Nutrition Care Process

MahanL. Kathleen

Elsevier

Nutrition Essentials and Diet Therapy.1

PeckenpaughNancy J.

SAUNDERS

Nutrition Essentials and Diet Therapy.2

PeckenpaughNancy J.

SAUNDERS

 

 

 

Food Selection and Preparation

Conforti Frank D.

Wiley-Blackwell

Nutrition and Diagnosis Related Care (8 edition)

Sylvia Escott-Stump MA RD LDN

LWW

WILLIAMS' ESSENTIALS OF NUTRITION AND DIET THERAPY, 11TH EDITION

 

Elsevier

Advanced Nutrition Macronutrients, Micronutrients, and Metabolism (2 edition)

Carolyn D. Berdanier Lynnette A. Berdanier

Taylor & Francis Group

Modern Nutrition in Health and Disease (11 edition)

A. Catherine Ross

Jones & Bartlett Learning

Understanding Nutrition

Ellie Whitney , By (author)  Sharon Rolfes

Cengage Learning, Inc

تغذیه و بهداشت مواد غذایی

 

شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، 1391

بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی

 

انتشارات خسروی، 1387

بیوشیمی مصور هارپر

 

کتاب ارجمند، 1391

‏بیوشیمی عمومی برای دانشجویان دانشکده های گروه پزشکی

شهبازی، پرویز

دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، 1387

‏بیوشیمی عمومی برای دانشجویان دانشکده های گروه پزشکی

شهبازی، پرویز

دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، 1396

‏بیوشیمی عمومی برای دانشجویان دانشکده های گروه پزشکی

شهبازی، پرویز

دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، 1393

اصول بیوشیمی لنینجر ۲۰۰۸ به همراه اطلس رنگی

لنینگر، آلبرت ال

اندیشه رفیع، 1388

اصول بیوشیمی لنینجر ۲۰۰۸ به همراه اطلس رنگی

لنینگر، آلبرت ال

اندیشه رفیع، 1389

ضروریات بیوشیمی برای آزمون های ورودی کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی گروه پزشکی و علوم زیستی

محمدی، رضا

آییژ، 1389

بیوشیمی هارپر

 

سماط، 1389

بیوشیمی پزشکی: اصول و کاربردها،متابولیسم وبیوشیمی اختصاصی جلد دوم

محمدی، رضا

آییژ، 1395

بیوشیمی پزشکی: اصول و کاربردها ساختمان وفعالیت جلد اول

محمدی، رضا

آییژ، 1397

بیوشیمی مصور هارپر ۲۰۱۵ (ترجمه کامل  )

رادول،ویکتور

اندیشه رفیع، 1395

عسل درمانی

علی آقایی، مرتضی

آییژ، 1388

 

 


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۸ بازدید)
معرفی (۲۵۷۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...