ترجمان دانش


1- پروبیوتیک میتواند بهبودی متوسطی بربرخی ازفاکتورهای کلیوی دربیماران مبتلابه دیابت داشته باشد.
با اینکه اثرات مفید پروبیوتیک برپروفایل قندی ولیپیدی بیماران مبتلا به دیابت مشخص شده است، اثر آن برفاکتورهای کبدی و کلیوی دراین بیماران مشخص نیست. مطالعه حاضر مروری بر مطالعات گذشته دراین زمینه میباشد .مطالعه ما نتیجه گرفت مکملیاری با پروبیوتیک دربیماران مبتلا به دیابت میتواند تنها منجر به بهبودی متوسطی درسطوح BUN زمانیکه مکملیاری طولانی مدت (بیش از12هفته) باشد، و بهبودی درسطوح کراتینین در افرادی که اختلال درعملکرد کلیوی دارند، بشود. درسایرفاکتورها کلیوی وهمچنین فاکتورهای کبدی تغییر قابل توجهی دیده نشد.
مجری اصلی: شیما عبداللهی

همکاران : سپیده سلطانی، فاطمه مشکینی

لینک مقاله: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34544511/

 

2- پیروی از سبک زندگی سالم با کاهش خطر ابتلا به کووید-19 مرتبط می باشد

همه گیری کووید- 19آشکارا بر سبک زندگی مردم تأثیر گذاشته است که ممکن است تأثیرات منفی بر سلامت داشته باشد. به همین دلیل مطالعه ای بر 4425 نفر از شهر بجنورد جهت بررسی ارتباط سبک زندگی با میزان ابتلا به کووید-19 به انجام رسید. نتایج این مطالعه نشان داد بین افزایش دریافت غلات و افزایش فعالیت فیزیکی وکاهش ابتلا به بیماری کووید-19 ارتباط معنیداری وجود دارد. به علاوه، درافرادی که مصرف بالاتر عسل، نان و برنج سفید، کره، سوسیس و کالباس وغذاهای آماده داشتند احتمالا ابتلا به بیماری کووید بیشتربود. نتایج این مطالعه نشان میدهد پیروی از سبک زندگی سالم با کاهش خطر ابتلا به کووید-19 مرتبط است.

مجری اصلی: شیما عبداللهی

همکاران: سالارپوربرات، رضوان رجب زاده، فاطمه اسلامی، کیمیا هادوی

 

3-احتمالا مکملیاری با ویتامین D برسطوح فاکتور رشد فیبروبلاست-23 ارتباط موثری ندارد.

مطالعات گذشته در زمینه اثر مکملیاری با ویتامین D بر سطوح فاکتور رشد فیبروبلاست-23 به نتایج متناقضی رسیدند. بنابراین برآن شدیم تا این اثر را از طریق مرور سیستماتیک و آنالیز فراتحلیل بررسی کنیم. 27مطالعه مرتبط در این زمینه یافت شد. پس از انجام آنالیزهای آماری، مطالعه ما نتیجه ای موثری از ویتامین D بر سطوح فاکتور رشد-23 نشان نداد. اگرچه، مشخصات متفاوت جمعیتی (بیماریهای همراه، نوع ویتامینD، دوز ویتامین D و مدت زمان مکملیاری و..) میتواند مخدوش کننده این ارتباط باشد. بنابراین مطالعات وسیع تر در این زمینه توصیه میشود.

مجری اصلی: شیماعبداللهی

همکاران: فاطمه مشکینی- سپیده سلطانی-امیدتوپچیان

لینک مقاله: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34710560/

 

4-مصرف وعده های غذایی بیشتر در مقایسه با وعده های غذایی کمتر می تواند منجر به بهبود کلسترول توتال و کلسترول LDL شود.

اگرچه چندین کارآزمایی از اثرات مفید وعده های غذایی بیشتر در مقایسه با وعده های غذایی کمتر حمایت کرده‌اند، هنوز ارتباط تعداد وعده  های غذایی با عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی مشخص نیست. مطالعه حاضر مروری بر مطالعات گذشته دراین زمینه میباشد. نتایج ما نشان داد تعداد وعده های غذایی بیشتر با بهبود در سطوح کلسترول توتال و کلسترول LDL  همراه است. با اینحال، نتیجه مهمی برای شاخص های قند خون دیده نشد. 

لینک مقاله: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33485709/

 

5-بررسی ارتباط الگوی غذایی مادر در دوران بارداری و پیامدهای مرتبط در مادر و نوزاد: مطالعه مروری ساختار یافته و فراتحلیل بر مطالعات مشاهده ای آینده نگر

مطالعه مروری با هدف بررسی ارتباط بین الگوی غذایی در زنان قبل از بارداری با پیامدهای مرتبط با مادر و نوزاد به انجام رسید. پس از بررسی 66 مقاله مرتبط نتایج مطالعه ما نشان داد زنانی که تبعیت بیشتری نسبت به الگوی غذایی سالم (افزایش دریافت میوه و سبزیجات، غلات کامل، لبنیات کم چرب، و ماهی) داشتند، 14 درصد شانس کمتری برای ابتلا به پرفشاری خون بارداری، 40 درصد شانس کمتری برای ابتلا به افسردگی پس از زایمان، 28 درصد شانس کمتری برای تولد نوزاد کم وزن (کمتر از 2500 گرم)، و 56 درصد خطر کمتری برای تولد نوزاد پری ترم داشتند.

مجری اصلی: شیماعبداللهی

همکاران: امین صالحی ابرقوئی، سپیده سلطانی، امید توپچیان

لینک مقاله: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33508080/

 

6- ترموگرافی مادون قرمز روش مناسبی جهت بررسی تغییرات دمایی نمونه طی فرآیند خشک کردن می باشد.

یکی از جنبه های مهم فناوری خشک کردن مواد غذایی، بررسی تغییرات رطوبت و دما نمونه طی فرآیند خشک کردن می باشد. بررسی تغییرات دمایی نمونه غالبا با وسایلی نظیر ترموکوپل و دماسنج صورت میگیرد. هم چنين بسياري از اين ابزارها جهت اندازه گيري دما بايستي در تماس با ماده مورد نظر باشند. در این مطالعه ترموگرافی مادون قرمز جهت بررسی تغییرات دمایی برش­های سیب طی فرآیند خشک کردن بکار گرفته شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که ترموگرافی مادون قرمز ابزار مناسبی است که قادر است بصورت غیر مستقیم و بدون تماس با نمونه روند تغییرات دمایی نمونه را طی فرآیند خشک کردن بخوبی اندازه­گیری نماید.

مجری اصلی: محبت محبی

همکاران: آتنا پاسبان، حسن صدرنیا، سید احمد شهیدی

 

7- خشک کردن کف پوشی روش مناسبی جهت تهیه پودر قارچ دکمه ای می باشد.

قارچ­ دکمه ای پس از برداشت به دلیل عدم وجود کوتیکول، سرعت تنفس بالا، رطوبت زیاد و فعّالیت آنزیمی شدید دارای ماندگاری کمی بوده و به سرعت فاسد می­شود. از این رو استفاده از روش­های مناسب برای افزایش زمان ماندگاری و حفظ ارزش تغذیه­ای این محصول ضروری می­باشد. ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﮐﻒ ﭘﻮﺷﯽ از روشﻫﺎي ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﯾﻊ، ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﭘﻮره ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﻣﺰاﯾﺎي روش ﺧﺸﮏﮐﺮدن ﮐﻒﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن، ﺑﺎزﺳﺎزي آﺳﺎن و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮآورده ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن کف پوشی ﻗﺎرچ دﮐﻤﻪ اي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

مجری اصلی: محبت محبی

همکاران: آتنا پاسبان، هاشم پورآذرنگ، مهدی وریدی، آرزو عباسی

 

8-مصرف عصاره زغال اخته به مدت 12 هفته می تواند با کاهش اي سلکتين و آسيمتريک دي متيل آرژينين (شاخص های عملکرد اندوتلیال) در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی همراه باشد. درحالیکه اثر معنی داری از این عصاره بر نيتريک اکسايد و پروتئين واکنشگر C مشاهده نشد.

مطالعات محدودی در زمینه اثر مصرف عصاره زغال اخته در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی انجام شده و در این مطالعات اثرات مفیدی از این عصاره بر شاخص های مرتبط با عملکرد کبد همچون امتیاز فیبروز کبدی گزارش گردیده است. با این حال، مطالعه ای تاکنون در زمینه اثر این عصاره بر سایر شاخص های مرتبط همچون اي سلکتين، آسيمتريک دي متيل آرژينين،  نيتريک اکسايد و پروتئين واکنشگر C انجام نگرفته است. لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر عصاره زغال اخته بر شاخص های ذکر شده در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مصرف عصاره زغال اخته به مدت 12 هفته می تواند با کاهش اي سلکتين و آسيمتريک دي متيل آرژينين (شاخص های عملکرد اندوتلیال) در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی همراه باشد. درحالیکه اثر معنی داری بر سایر شاخص ها مشاهده نشد.

مجریان اصلی: دکتر حسن مظفری خسروی، عباسعلی سنگونی، مهدیه حسین زاده، محسن آخوندی میبدی، علی محمد رنجبر جمال آبادی.  

 همکاران: فرزان مددی زاده، زهره سادات سنگ سفیدی، فائزه یارحسینی

 

9- مکمل رزوراترول می تواند در بیماران کبدی اثرات مفیدی داشته باشد.

مطالعه مروری ما  بر روی 7 مطالعه انجام شده نشان داد که مکملیاری با رزوراترول در جمعیت عمومی اثرات قابل توجهی بر سلامت کبد نداشت، اما در افرادی که مبتلا به بیماری های کبدی بودند  بهبودی قابل توجهی در آنزیم آلانین آمینوترانسفراز و گلوتامیل ترانسفراز دیده شد. یافته‌های ما همچنین نشان می‌دهد که تجویز مکمل رزوراترول با دوز بالا در افراد مسن باید با احتیاط انجام شود.

مجری اصلی: شیما عبداللهی

همکاران: سپیده سلطانی، الهام شریفی، زهره سادات سنگ سفیدی، اعظم احمدی، فاطمه مشکینی، Zachary Stephen Clayton

لینک مقاله: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ptr.7719

 

10- مکملیاری ویتامین D می تواند باعث رشد اسکلتی در کودکان و نوجوانان شود.

مطالعه مروری ما پس از بررسی نتایج بیست و یک مطالعه نشان داد که شاخص توده بدنی (BMI) به دنبال مصرف مکمل ویتامین D در کودکان و نوجوانان کاهش قابل توجهی دارد. با این حال اثری بر توده چربی، توده بدون چربی، دور کمر،  و قد دیده نشد. با اینحال با دوزهای بالاتر از 600 میکروگرم در روز افزایش مختصری در وزن دیده شد. اگرچه تغییر قابل توجهی در قد مشاهده نشد، به نظر می رسد مکمل ویتامین D ممکن است با افزایش رشد اسکلتی این تغییرات را ایجاد کند.

 

مجری اصلی: مرضیه عشوری

همکاران: سپیده سلطانی، سارا بیگ رضایی، شیما عبداللهی، Cain C. T. Clark

لینک مقاله: https://link.springer.com/article/10.1007/s00431-023-04889-2

 

11- استفاده از بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده و پوشش دهی با کیتوزان می تواند ماندگاری پسته را افزایش دهد.

در پژوهش صورت گرفته اثر پوشش دهی با کیتوزان به همراه بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده (MAP)  بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پسته نظیر بافت، اندیس اسیدی و اندیس پراکسید ، رشد کپک و مخمر،محتوای آفلاتوکسین و رنگ نمونه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از تکنیک ترکیبی MAP و پوشش کیتوزان به طور موثر ویژگی‌های کیفی پسته را حفظ کرده و ماندگاری پسته را افزایش می‌دهد. بنابراین، به طور بالقوه می تواند به عنوان یک رویکرد جدید برای کاربردهای صنعتی آینده تجاری شود.

مجری اصلی: ناصر صداقت

همکاران: فرناز رضائیان عطار، آتنا پاسبان، سمیرا یگانه زاد، محمد علی حصاری نژاد

لینک مقاله: https://chembioagro.springeropen.com/articles/10.1186/s40538-023-00393-9

 

12- مکمل یاری با آنتوسیانین ها تاثیر معنی داری بر شاخص های تن سنجی و ترکیب بدن نداشت.

نتایج حاصل از متاآنالیز روی 31 مطالعه کارآزمایی بالینی نشان داد که مکمل یاری با آنتوسیانین ها در جمعیت عمومی اثر معنی داری بر شاخص های تن سنجی (شامل شاخص توده بدنی، اندازه دور کمر، اندازه دور باسن، نسبت دور کمر به دور باسن) و ترکیب بدن (شامل درصد چربی بدن، میزان توده بدون چربی) نداشت.

مجریان اصلی: مهدیه حسین زاده، حسن مظفری خسروی، فائزه یارحسینی، زهره سادات سنگ سفیدی

همکاران: مینا درند

لینک مقاله:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/osp4.651

 

13- مصرف شکلات سیاه تاثیر معنی داری بر سطوح CRP (C-Reactive Protein) ندارد.

نتایج حاصل از متاآنالیز روی 5 مطالعه کارآزمایی بالینی نشان داد که دریافت شکلات سیاه در جمعیت عمومی تاثیر معنی داری بر سطوح CRP ندارد.

مجریان اصلی: مهدیه حسین زاده، فاطمه یعقوبی، زهرا دارابی، اعظم احمدی، زهره سادات سنگ سفیدی

همکاران:

لینک مقاله: https://jnfs.ssu.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1

 

14- مکل یاری با کوئرستین می تواند اثرات مفیدی بر برخی شاخص های مرتبط با استرس اکسیداتیو داشته باشد.  

نتایج حاصل از متاآنالیز روی 8 مطالعه کارآزمایی بالینی نشان داد که مکمل یاری با کوئرستین در جمعیت عمومی با افزایش سطوح FRAP (Ferric Reducing Ability of Plasma) همراه است. درحالیکه تاثیر معنی داری از مکمل یاری با کوئرستین بر سطوح TAC (Total Antioxidant Capacity) و MDA (Malondialdehyde) مشاهده نشد.

مجریان اصلی: مهدیه حسین زاده، اعظم احمدی، فاطمه یعقوبی، زهرا دارابی، نوشین عبداللهی، زهره سادات سنگ سفیدی

همکاران:

لینک مقاله: https://jnfs.ssu.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۹ بازدید)
معرفی (۲۵۸۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...