طرح درس


طرح دروس کارشناسی رشته تغذیه

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

استاد درس

ایمیل استاد

لینک دانلود

اصول تنظیم برنامه غذایی

1

تغذیه اساسی 1و2

دکتر شیما عبداللهی

 sh.abd6864@yahoo.com

pdf

ارزیابی وضع تغذیه

2

تغذیه اساسی 1و2

دکتر شیما عبداللهی

sh.abd6864@yahoo.com

pdf

تغذیه اساسی2

3

بیوشیمی متابولیسم

دکتر زهره سادات سنگ سفیدی

sangsefidi.zsadat@gmail.com

pdf

تغذیه در دوره های زندگی

3

تغیه اساسی 1و 2، اصول تنظیم برنامه های غذایی

دکتر زهره سادات سنگ سفیدی

sangsefidi.zsadat@gmail.com

رژیم درمانی2

2

رژیم درمانی 1

دکتر امید توپچیان

o.toupchian@gmail.com

pdf

تغذیه در گروه های ویژه

2

فیزیولوژی تغذیه، اصول تنظیم برنامه های غذایی

دکتر امید توپچیان

o.toupchian@gmail.com

pdf

زبان تخصصی

2

بیوشیمی مقدماتی

دکتر امید توپچیان

o.toupchian@gmail.com

pdf

خدمات تغذیه ای

2

ارزیابی وضع تغذیه

دکتر زهره سادات سنگ سفیدی

sangsefidi.zsadat@gmail.com

pdf

تداخل غذا و دارو

1

داروشناسی

دکتر زهره سادات سنگ سفیدی

sangsefidi.zsadat@gmail.com

pdf

ژنتیک و تغذیه

1

تغذیه اساسی 1و2

دکتر زهره سادات سنگ سفیدی

sangsefidi.zsadat@gmail.com

pdf

اصطلاحات پزشکی

1

زبان انگلیسی عمومی

دکتر امید توپچیان

o.toupchian@gmail.com

pdf

شیمی مواد غذایی

2

بیوشیمی مقدماتی

دکتر آتنا پاسبان

atenapasban@gmail.com

pdf

اثر فرایند بر ارزش غذایی

1

شیمی مواد غذایی

دکتر آتنا پاسبان

atenapasban@gmail.com

pdf

میکروب شناسی مواد غذایی

2

میکروب شناسی پزشکی

دکتر آتنا پاسبان

atenapasban@gmail.com

pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۶ بازدید)
معرفی (۲۵۷۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...