فعال سازی کمیته در سطح دانشکده ها


هدف عملیاتی سالیانه

ایجاد کمیته سلامت،ایمنی و محیط زیست (HSE)

 

برنامه های توسعه ای

 

شماره بودجه

اعتبار مورد نیاز

سال اجرا

دوره زمانی

عنوان برنامه عملیاتی

ردیف

 

----------

----------

1396

 

فعال سازی کمیته های سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) در سطح دانشکده ها

1

 

----------

----------

1396

 

فعال سازی وتشکیل کمیته سلامت ، ایمنی  و محیط زیست (HSE) دانشجویی

2

 

----------

----------

1396

 

 برقراری  انجام  پروژه های  (HSE) برون سازمانی

3

 

 

 

هدف عملیاتی: فعال سازی کمیته های سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) در سطح دانشکده ها

 

ملاحضات

 

 

زمانبندی به ماه

 

 

عنوان فعالیت

 

کد فعالیت

 

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

تشکیل جلسه با روسای دانشکده ها باحضورمعاونین و رئیس کمیته

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 تعیین اعضاء کمیته از طرف دانشکده ها

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

صدور ابلاغ اعضاء و ریاست کمیته

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

تعین تاریخ جلسات کمیته به صورت فصلی وتدوین صورت جلسات بانظارت رئیس کمیته

4

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

شناسایی و بررسی نقص های بهداشتی و ایمنی دانشکده ها

5

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

شناسایی راهکارهای کنترلی حذف و کاهش مخاطرات

6

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

تحویل دستورالعمل های لازم جهت واحدهای مختلف دانشکده ها

7

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

نیاز سنجی پروژه های اندازه گیری  عوامل زیان آور  محیط دانشکده ها

8

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

تحویل فرم نیازسنجی پروژه های سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) از صاحبان صنایع و موسسات از طریق دانشکده ها

9

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحویل فرم ثبت حوادث و بیماریهای شغلی  در کل دانشکده ها

10

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخص نمودن  شاخص عملکرد ایمنی

11

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتخاب دانشکده برتر  ازسطح ایمنی

12

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری جلسه با اعضای هیأت علمی و اعضای کمیته  به منظور  ارایه راهکارهای کنترلی 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استقرار سیستم های  استاندارد ایمنی  و بهداشتی

14

 

هدف عملیاتی: فعال سازی وتشکیل کمیته سلامت ،ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشجویی

 

 

ملاحضات

 

 

زمانبندی به ماه

 

 

عنوان فعالیت

 

کد فعالیت

 

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

تشکیل جلسه باروسای دانشکده ها با حضور معاونت پژوهشی وسرپرست کمیته

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

شناسایی توانمندی های اجرایی وعلمی در خصوص سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشکده ها

2

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

شناسایی افراد علاقمند به همکاری در بحث کارشناسی صنایع و سازمانی

3

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

جلب مشارکت  دانشجویان درطرح های مرتبط با سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

4

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

جلب مشارکت صنایع و سازمانها  و موسسات برای همکاری با دانشگاه

5


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۶ بازدید)
معرفی (۲۵۷۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...