فعالیت ها


کلیه فعالیت های صورت گرفته توسط کمیته HSE در سال 96

 1. راه اندازی کمیته HSE  و تدوین شرح وظایف اعضای کمیته
 2. تهیه چک لیست فنی و تاسیساتی در خصوص ایمنی
 3. برگزاری کلاس های آموزشی برای پرسنل
 4. ایمن سازی نقاط پرخطر دانشکده ( قسمت در خوردن پلکان، داربست بندی و حفاظت از سقوط سنگ نما و ...)
 5. حذف شرایط نا ایمن دانشکده ( نور محوطه، تهویه آزمایشگاه، حذف هیتر برای واحد نگهبانی
 6. تکمیل فرآیند HSE به EDO دانشگاه
 7. راه اندازی سایت کمیته HSE
 8. گرفتن مجوز نشریه رهاورد HSE
 9. آگاه سازی خطرات اعم از خطرات جونئگان و خزندگان و طرح عدم پیاده روی در دانشکده تا جاده اصلی
 10. تدوین دستوالعمل کمیته بحران
 11. تدوین روش اجرایی ارزیابی ریسک دانشکده
 12. برگزاری جلسات مدون یکماهه کمیته HSE
 13. تهیه لیست کتاب هایی در خصوص فرهنگی HSE و ایمنی
 14. بررسی ارزیابی ریسک نقاط پرخطر دانشکده
 15. شفاف سازی فرآیند انجام کار و تحویل کار پرسنل
 16. تهیه کارت بهداشت برای پرسنل آبدارخانه
 17. ایمن سازی آبدارخانه جدید(همکف)
 18. اجرای و نصب دستوالعمل کار با دستگاه ها و راهکارهایی برای نگهداری محلول های شیمیایی آزمایشگاه.
 19. تهیه و ارائه لوگوی کمیته HSE
 20. تهیه پمفلت آموزشی HSE
 21. بررسی دمای اتاق ها به منظور حفظ آسایش سرمایشی و گرمایشی
 22. تعیین نقاط امن دانشکده
 23. اجرای فیلم های آموزشی ایمنی (5 دی ماه ،روز ایمنی زلزله)
 24. راه اندازی کمیته HSE دانشجویی
 25. گزارش نواقص ایمنی و تجهیزاتی واحدهای مختلف دانشکده

 


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۶ بازدید)
معرفی (۲۵۷۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...