اساتید مشاور


گروههای دانشجویان بهداشت عمومی و آموزش بهداشت جهت استاد مشاوری

 

ردیف

دانشجویان

استاد مشاور

1

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

1401

سرکارخانم دکتر یاسمن جعفری

2

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی 1400

جناب آقای مهندس حسین لشکردوست

3

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی 1399

جناب آقای دکتر سید حمید حسینی

4

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی 1398

جناب آقای دکتر مهدی خانکلابی

5

کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی 1401

جناب آقای دکتر سید حمید نبوی

6

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی 1400

جناب آقای دکتر سید حمید نبوی

مدیر گروه :جناب آقای دکتر مهدی خانکلابی

 

:شرح وظایف استاد مشاور

1-آشنایی با کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی، رفاهی،مشاوره و ...

2-آگاهی از وضعیت تحصیلی، روانشناختی و خانوادگی دانشجو قبل از ورود به دانشگاه

و پس از آن از طریق پرونده تحصیلی

3-توجه خاص به دانشجو در بدو ورود به دانشگاه و توجیه وی نسبت به ویژگی های

محیط تحصیلی از طریق جلسه معارفه و عنایت خاص به سابقه تحصیلی او در انتخاب واحد

4-آشنا نمودن دانشجویان با مقررات و قوانین آموزشی و راهنمایی ایشان در خصوص

انتخاب واحد، حذف و اضافه دروس و .. از طریق مذاکره با آنان و تایید آن بعنوان استاد راهنما

5-راهنمایی دانشجویان در زمینه روش های صحیح مطالعه و تشویق به حضور در فعالیت های فوق برنامه، همایش ها و اردوهای فرهنگی.

6-مشاوره و انتقال اطلاعات و تجربیات به دانشجویان جهت اتخاذ تصمیم مناسب و تقویت روحیه خود تصمیمی

7-هماهنگی با واحدهای ذیربط جهت پیشگیری از افت تحصیلی، مشروطی و اخراج دانشجویان در چهارچوب قوانین آموزشی دانشگاه

8-ارائه پیشنهاد تغییر گرایش، رشته ، محل تحصیلی، مرخصی تحصیلی و برگزاری کلاس تقویتی برای رفع مشکل تحصیلی دانشجو با هماهنگی ایشان

9-شناسایی مسائل و مشکلات غیر آموزشی (عوامل اقتصادی،عاطفی، روانی، اجتماعی و فرهنگی ) موثر بر سیر تحصیلی دانشجو و ارائه گزارش

10- ارایه گزارش ازفعالیت ها به مدیر گروه


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۹ بازدید)
معرفی (۲۵۸۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...