مسئول و کارشناسان آزمایشگاه


مسئول آزمايشگاه :

آقاي مهندس علی درمحمدی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 

 تحصیلات :کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

پست الکترونیکی:a.dormohammadi@gmail.com 

آدرس محل کار:بجنورد-جاده ارکان -جنب سیلو گندم - دانشکده بهداشت 

 شماره تماس: 05831513419

 

کارشناس آزمایشگاه:

خانم مهندس فاطمه عضدی

تحصیلات:کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 سمت: کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای  و ایمنی کار 

پست الکترونیکی: fatemeh.az7669@gmail.com 

آدرس محل کار:بجنورد-جاده ارکان -جنب سیلو گندم - دانشکده بهداشت 

 شماره تماس: 05831513439

 

شرح وظايف:

 1.  نظارت وکنترل آزمایشگاه در جهت ایجاد و حفظ نظم در آزمایشگاه
 2. کنترل دانشجویان در رعایت مقررات آموزشی وایمنی که تحت عنوان شرح وظایف دانشجو در آزمایشگاه به آنها ابلاغ شده است.
 3. نظارت برانجام عملیات دستگاهی آزمایشات
 4. پیگیری خرابی دستگاه ها ودرخواست مواد ووسایل مورد نیاز آزمایشگاه
 5. همکاری درانجام طرح تحقیقاتی با اساتید گروه
 6. درخواست و پیگیری امکانات جدید مورد نیاز آزمایشگاه
 7. رعایت و نظارت بر قواعد صرفه جویی در کلیه مواد آزمایشگاه
 8. پیگیری تهیه وسایل ایمنی مورد نیاز آزمایشگاه و تذکرات مربوطه به دانشجویان در حین کار.
 9. شرکت درجلسات کارشناسان گروه های آموزشی مربوطه به منظور انعکاس مشکلات و مطرح کردن پیشنهادات مناسب جهت پیشبرد اهداف آزمایشگاه.
 10. شرکت در دوره های آموزشی برگزاری شده.
 11. انجام امورمربوط یه تسویه حساب آزمایشگاهی دانشجویان.
 12. انجام کلیه امورات محوله ازطرف مسئول مافوق .
 13. رعایت مقررات اداری

 

کارشناس آزمایشگاه:

خانم مهندس فاطمه حسینی

تحصیلات:کارشناسی مهندسی بهداشت محیط 

پست الکترونیکی:

آدرس محل کار:بجنورد-جاده ارکان -جنب سیلو گندم -دانشکده بهداشت 

سمت: کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیکی: afs.bagheri65gmail.com

 شماره تماس: 05831513443

شرح وظایف :

 1. برنامه ریزی و سازمان دهی مجموعه بخش های آزمایشگاه
 2. نظارت بر انجام عملیات دستگاهی آزمایشات
 3. آماده سازی دستگاه های آزمایشگاه وتهیه محلول های مورد نیاز جهت کلاس های آموزشی
 4. نظارت وکنترل درجهت ایجاد و حفظ نظم آزمایشگاه
 5. نظارت بررعایت اصول ایمنی کار درآزمایشگاه درحین انجام آزمایشات
 6. تهیه اخبارمربوط به آزماشگاه جهت بارگزاری درسایت دانشکده
 7. همکاری درانجام طرح تحقیقاتی با اساتید گروه
 8. شرکت درجلسات کارشناسان گروه های آموزشی جهت پیشبرد اهداف آزمایشگاه
 9. شرکت دردوره های آموزشی برگزار شده
 10. پیگیری خرابی دستگاه ها و درخواست موادووسایل موردنیازآزمایشگاه
 11.  انجام کلیه امورات محوله ازطرف مسئول مافوق

 


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۸ بازدید)
معرفی (۲۵۷۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...