معرفی گروه


گروه آمارزيستي و اپيدميولوژي در سال 1397 آغاز به كار نموده است.. اين گروه عهده دار ارائه دروس مختلف آمارزيستي، اپيدميولوژي، روش تحقيق، كامپيوتر و همچنين كاربرد كامپيوتر در آناليز داده ها براي كليه رشته هاي تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالی می باشد.

اهداف آموزشي و پژوهشی گروه آمارزیستي:

اين گروه با ارائه دروس مرتبط، در جهت ارتقاء كيفي و توانمندسازي پژوهشي دانشجويان كليه رشته هاي تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالی و تربيت دانش آموختگانی در مقاطع مختلف می کند. همچنین جهت تامين نيروی انسانی متخصص مورد نیاز در مراکز تحقیقاتی و مشاوره در انجام طرح های تحقیقاتی در حیطه های مختلف علوم پزشکی و بهداشت همکاری می نماید.


جستجو
توزیع ترمی (۳۳۱۸ بازدید)
معرفی (۲۵۷۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...