کارشناسان واحد


ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

پست الکترونیک

تلفن تماس

1

اکرم امانی

کارشناس پرستاری

AMANI 1866080@gmail.com

3424

2

سهیلا حسن زاده

کارشناس بهداشت عمومی

shylahasanzadeh38@gmail.com

3426

3

آرزو نادری

کارشناس بهداشت حرفه ای

arezonaderi66@gmail.com

3426

4

حدیثه طالبی راد

کارشناس بهداشت عمومی

hh.rad.72@gmail.com

3426

5

فاطمه غلامی

کارشناس تغذیه

gholami fateme 342@gmail.com

3426

6  اسماعیل ایمانی  ارشد مدیریت آموزشی emane1390@yahoo.cim 3424
 

شرح وظایف کارشناسان آموزش:

 • تهيه ليست دروس ارائه شده درهرنيمسال تحصيلي ومشخص نمودن اساتيد هردرس با نظرمديران گروه هاي مربوطه و تاييدسرپرست دانشكده
 • ثبت نام و راهنمايي دانشجويان جديدالورود با همكاري آموزش كل دانشگاه
 • نظارت بر انتخاب واحد دانشجويان
 • تهيه و اعلام برنامه درسي رشته هاي تحصيلی هر نيمسال قبل از شروع نيمسال تحصيلي
 • برگزاري امتحانات پايان ترم
 • پيگيري ثبت نمرات توسط اساتيد در مهلت‌هاي مقرر در سايت آموزشي دانشگاه
 • صدور معرفي نامه هاي دانشجويان (معرفي به معاونت دانشجويي و گواهي اشتغال به تحصيلی(
 • راهنمايي دانشجويان جهت تسليم درخواست بررسي مشكلات تحصيلي در شوراي آموزشي
 • معرفي دانشجويان داراي مشكلات خاص تحصيلي به كميسيون معرفي موارد خاص دانشگاه با نظر آموزش كل دانشگاه
 • كنترل كارنامه فارغ التحصيلان و اعلام فراغت از تحصيل دانشجويان ذيربط در هر نيمسال تحصيلي به آموزش كل دانشگاه
 • كنترل نمرات دانشجويان و تهيه كارنامه نیمسال

جستجو
توزیع ترمی (۳۳۰۱ بازدید)
معرفی (۲۵۶۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...