سه شنبه ١٩ ارديبهشت ١٣٩٦ -

مسئول و کارشناسان آزمایشگاه


 

 

 

 

مسئول آزمايشگاه :

آقاي مهندس علی درمحمدی، کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

 شماره تماس: 2240524/ 2240571- 0584 داخلي: 119

 

 

 

 

 

کارشناس آزمایشگاه:

خانم مهندس فاطمه روحانی، کارشناس  آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای  و ایمنی کار

 شماره تماس: 2240524/ 2240571- 0584 داخلي: 139

 

شرح وظايف:

 1.  نظارت و کنترل آزمایشگاه در جهت ایجاد و حفظ نظم در آزمایشگاه
 2. کنترل دانشجویان در رعایت مقررات آموزشی وایمنی که تحت عنوان شرح وظایف دانشجو در آزمایشگاه به آنها ابلاغ شده است.
 3. نظارت بر انجام عملیات دستگاهی آزمایشات
 4. پیگیری خرابی دستگاه ها ودرخواست مواد ووسایل مورد نیاز آزمایشگاه
 5. همکاری در انجام طرح تحقیقاتی با اساتید گروه
 6. درخواست و پیگیری امکانات جدید مورد نیاز آزمایشگاه
 7. رعایت و نظارت بر قواعد صرفه جویی در کلیه مواد آزمایشگاه
 8. پیگیری تهیه وسایل ایمنی مورد نیاز آزمایشگاه و تذکرات مربوطه به دانشجویان در حین کار.
 9. شرکت در جلسات کارشناسان گروه های آموزشی مربوطه به منظور انعکاس مشکلات و مطرح کردن پیشنهادات مناسب جهت پیشبرد اهداف آزمایشگاه.
 10. شرکت در دوره های آموزشی برگزاری شده.
 11. انجام امور مربوط یه تسویه حساب آزمایشگاهی دانشجویان.
 12. انجام کلیه امورات محوله از طرف مسئول مافوق .
 13. رعایت مقررات اداری

 

 

 

کارشناس آزمایشگاه:

خانم مهندس زینب شاکری، کارشناس  آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط

 شماره تماس: 2240524/ 2240571- 0584 داخلي: 143

 

 1. برنامه ریزی و سازمان دهی مجموعه بخش های آزمایشگاه
 2. نظارت بر انجام عملیات دستگاهی آزمایشات
 3. آماده سازی دستگاه های آزمایشگاه وتهیه محلول های مورد نیاز جهت کلاس های آموزشی
 4. نظارت و کنترل در جهت ایجاد و حفظ نظم آزمایشگاه
 5. نظارت بر رعایتاصول ایمنیکار در آزمایشگاهدر حین انجام آزمایشات
 6. تهیه اخبار مربوط به آزماشگاه جهت بارگزاری در سایت دانشکده
 7. همکاری در انجام طرح تحقیقاتی با اساتید گروه
 8. شرکت در جلسات کارشناسان گروه ها ی آموزشی جهت پیشبرد اهداف آزمایشگاه
 9. شرکت در دوره های آموزشی برگزار شده
 10. پیگیری خرابی دستگاه ها و درخواست مواد و وسایل مورد نیاز آزمایشگاه
 11.  انجام کلیه امورات محوله از طرف مسئول مافوق

 
جستجو
توزیع ترمی (۱۷۰۱ بازدید)
رهبری (۱۴۰۰ بازدید)
معرفی (۱۲۵۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...