سه شنبه ١٩ ارديبهشت ١٣٩٦ -

شرح وظایف واحد


شرح وظایف واحد آموزش

     ۱. تهيه ليست دروس ارائه شده درهرنيمسال تحصيلي ومشخص نمودن اساتيد هردرس با نظرمديران گروه هاي مربوطه و تاييدسرپرست دانشكده

     ۲. ثبت نام و راهنمايي دانشجويان جديدالورود با همكاري آموزش كل دانشگاه

     ۳. نظارت بر انتخاب واحد دانشجويان جديدالورود

     ۴. نظارت بر انتخاب واحد دانشجويان شاغل به تحصيل و كنترل تاييد‌یه هاي انتخاب واحد آنها

     ۵. تهيه و اعلام برنامه درسي رشته هاي تحصيلی هر نيمسال قبل از شروع نيمسال تحصيلي

     ۶. تهيه برنامه امتحانات هر نيمسال

     ۷. نظارت بر تشكيل منظم كلاسهاي درس طبق برنامه اعلام شده و كنترل تشكيل كلاسهاي جبراني

      ۸. برگزاري امتحانات پايان ترم

      ۹. پيگيري ثبت نمرات توسط اساتيد در مهلت‌هاي مقرر در سايت آموزشي دانشگاه

    ۱۰. صدور معرفي نامه هاي دانشجويان (معرفي به معاونت دانشجويي و گواهي اشتغال به تحصيل)

    ۱۱. بررسي مشكلات تحصيلي دانشجویان

    ۱۲. راهنمايي دانشجويان جهت تسليم درخواست بررسي مشكلات تحصيلي در شوراي آموزشي

    ۱۳. معرفي دانشجويان داراي مشكلات خاص تحصيلي به كميسيون معرفي موارد خاص دانشگاه با نظر آموزش كل دانشگاه

    ۱۴. كنترل كارنامه فارغ التحصيلان و اعلام فراغت از تحصيل دانشجويان ذيربط در هر نيمسال تحصيلي به آموزش كل دانشگاه

    ۱۵. تنظيم فرم اطلاعات دروس براي هر نيمسال تحصيلي و تحويل به مديران گروه جهت تعیین اساتید دروس

    ۱۶. صدور ابلاغ تدريس اساتيد طبق نظر گروههای آموزشی

    ۱۷. اختصاص كلاسهاي درس بر اساس نوع واحد و تعداد دانشجويان

    ۱۸. تنظيم برنامه امتحانات و مشخص نمودن مكان جهت برگزاري امتحانات و اعلام به دانشجويان

   19. كنترل نمرات دانشجويان و تهيه كارنامه نیمسال

   ۲0. اخطار به دانشجويان مشروط

   ۲1. اعلام دانشجويان نمونه براساس معدل

   ۲2. سياستگذاري و طرح مشكلات دانشجويان در شوراي آموزشي دانشكده

خدمات واحد آموزش.pdf
جستجو
توزیع ترمی (۱۷۰۵ بازدید)
رهبری (۱۴۰۳ بازدید)
معرفی (۱۲۵۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...